แหล่งการเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล ส่งอีเมล์ติดต่อ
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอระบบ Automated QA ของ สมศ. ข่าววันที่ 12 กันยายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 358 คน
คุณพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมบุคลากร ร่วมประชุมการนำเสนอการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (Automated Quality Assurance) ของ สมศ. ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคลังสมองเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพิจารณารางวัลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ข่าววันที่ 11 กันยายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 243 คน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี และคณะกรรมการคลังสมองเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 3 ท่าน ร่วมพิจารณาการมอบโล่รางวัล แก่หน่วยงาน ผู้บริหาร และบุคลากร ที่มีความโดดเด่นและเป็นส่วนขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมวางแผนและจัดทำปฏิทินการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 ข่าววันที่ 05 กันยายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 205 คน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมประชุมเพื่อมอบหมายงานและจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2555 ของกองพัฒนาคุณภาพฯ เพื่อให้บุคลากรเตรียมพร้อมสำหรับรอบการประเมินคุณภาพ 2555 และการประเมิน สมศ. ...
(รายละเอียด) โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 ปีการศึกษา 2555 ข่าววันที่ 00 543 จำนวนผู้อ่าน 1309 คน
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 3 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) รุ่นที่ 1 (28-30 ต.ค. 55) , รุ่นที่ 2 (13-15 ม.ค. 56) , รุ่นที่ 3 (17-19 ก.พ. 56) โดยแต่ละรุ่นรับผู้เข้าอบรมจำนวน 40 ท่าน ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมทบทวนหลังเข้าร่วมเสวนาเครือข่าย UKM 22 ข่าววันที่ 31 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 197 คน
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมทบทวน AAR (After Action Review) หลังเข้าร่วมเสวนาเครือข่าย UKM ครั้งที่ 22 "แนวทางการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย" จ.นครศรีธรรมราช...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 9 ข่าววันที่ 29 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 233 คน
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx) ครั้งที่ 9 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ รศ. รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม และ รศ. ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา มาบรรยายและทำความเข้าใจในเกณฑ์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ "หมวดที่ 1 การนำองค์กร ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 14 สถาบัน ข่าววันที่ 27 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 187 คน
รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณ ...
ม.นเรศวร ร่วมเสวนาเครือข่าย UKM ครั้งที่ 22 "แนวทางการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย" ข่าววันที่ 23 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 200 คน
รศ. ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ รศ. ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมบุคลากรชาว KM รวม 12 คน เข้าร่วมเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 "แนวทางการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทย...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ครั้งที่ 1 ข่าววันที่ 20 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 252 คน
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา มาบรรยายและทำความเข้าใจเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQA โดยมีหน่วยงานสายสนับสนุนเข้าร่วม เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ...
ม.นเรศวร รับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 ข่าววันที่ 10 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 276 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน 6 ท่าน เข้าประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. ณ ห้อง Main Conference อาคารเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 273 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 | 
สงวนลิขสิทธิ์ © ตามกฎหมาย. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000.
โทรศัพท์ 0-5596-1444-6 โทรสาร 0-5596-1443, e-mail qad@nu.ac.th