แหล่งการเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล ส่งอีเมล์ติดต่อ
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรม สมศ. สัญจร เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสาม ข่าววันที่ 01 พฤศจิกายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 244 คน
รศ. ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วย อาจารย์จินตนา พนชัยชยวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินกิจกรรม สมศ. สัญจร พบระดับหน่วยงานกลางและคณะวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสาม ...
ม.นเรศวร ร่วมกับ สกอ. ผลิตผู้ประเมินคุณภาพการศึกษารุ่นใหม่ ข่าววันที่ 29 ตุลาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 598 คน
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการรอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2555 สำหรับสมาชิกเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 17 สถาบัน ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมการเขียนผลการดำเนินงาน (SAR) เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ. ข่าววันที่ 24 ตุลาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 270 คน
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมการเขียนผลการดำเนินงาน(SAR) โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในการเขียนการรายงานผลการดำเนินงาน(SAR) ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 13 ข่าววันที่ 18 ตุลาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 224 คน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 13 เพื่อติดตามและชี้แจงผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 ในการนี้ยังได้มอบ "เสื้อผู้ขับเคลื่อน NU-QA"แก่ QA Saff เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสาม (สมศ.) ข่าววันที่ 11 ตุลาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 257 คน
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำปฏิทินการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสาม (สมศ.) ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรจะเข้ารับการประเมิน "ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 2556" ทั้งนี้กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จัดทำปฏิทินและกิจกรรมสัญจรด้าน สมศ. ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ครั้งที่ 2 ข่าววันที่ 04 ตุลาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 163 คน
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา มาบรรยายและทำความเข้าใจเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQA ...
ผู้บริหารประชุมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ. ข่าววันที่ 03 ตุลาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 167 คน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกองและหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และตัวแทนของหน่วยงานสายสนับสนุน เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการประกันคุณภาพและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 ข่าววันที่ 25 กันยายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 309 คน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3 (2/2555) เรื่องผลการประเมินคุณภาพภายในและการเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างปีการศึกษา 2553-2554 และพิจารณามอบโล่รางวัลด้านประกันคุณภาพ ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ข่าววันที่ 24 กันยายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 283 คน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 (1/2555) เพื่อหารือการจัดทำร่างแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร และกำหนดประเด็นและเป้าหมายการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย...
คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามแนวทาง AUN-QA ข่าววันที่ 19 กันยายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 444 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA โดยมี รศ. ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 285 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 | 
สงวนลิขสิทธิ์ © ตามกฎหมาย. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000.
โทรศัพท์ 0-5596-1444-6 โทรสาร 0-5596-1443, e-mail qad@nu.ac.th