แหล่งการเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล ส่งอีเมล์ติดต่อ
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2555 ข่าววันที่ 19 ธันวาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 323 คน
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2555 โดยครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้ด้านการพัฒนาการและเกณฑ์ของ AUN QA โดย รศ. ดร.วัฒนา พัดเกตุ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ AUN QA ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ข่าววันที่ 20 ธันวาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 313 คน
รศ. ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย คุณพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับ ผศ.บุญมา ไทยก้าว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ที่นำคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงาน ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมทบทวน SAR ก่อนรับการประเมินภายในกองฯ ประจำปีงบประมาณ 2555 ข่าววันที่ 17 ธันวาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 264 คน
คุณพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมบุคลากร ร่วมจัดทำและทบทวนการเขียนรายงาน ผลการดำเนินงาน (SAR) สำหรับเตรียมรับการประเมินภายในกอง ประจำปีงบประมาณ 2555 ...
กองพัฒนาคุณภาพฯ นำระบบ QAD Service ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในที่ประชุมระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ข่าววันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 289 คน
รศ. ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานอาเซียน ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ข่าววันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 258 คน
รศ. ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย คุณพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ KM ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ...
(ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพหน่วยงานสายสนับสนุน (Non-Teaching Unit) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 ข่าววันที่ 12 ธันวาคม 2555
สำหรับสานัก กอง และสถาน ปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหลักการสาคัญ คือ ผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานเป็ข้อมูลสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนหลักฐานและผลการดาเนินงานในการประเมินระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในสวน สกอ. และ สมศ. ...
(แบบฟอร์ม) รายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ Self/Check Assessment Report, SAR/CAR ประจำปีงบประมาณ 2555 (Non-Teaching) ข่าววันที่ 11 ธันวาคม 2555
เพื่อใช้สำหรับการประเมินภายใน (1 ต.ค. - 30 ธ.ค. 55) และจัดทำ "รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปี" ส่งมอบให้มหาวิทยาลัยภายใน 31 ธ.ค. 55 ...
(แบบฟอร์ม) หนังสือรับรองประสบการณ์การตรวจประเมินของกรรมการสมทบ โดยประธานคณะกรรมการ การตรวจประเมิน ข่าววันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
เพื่อนำไปใช้รับรองประสบการณ์การตรวจประเมิน(สำหรับกรรมการสมทบ) และต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. โดยใช้หลักฐานเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. คำสังการแต่งตั้งจากสถาบัน 2. หนังสือการรับรองประสบการณ์จากประธานฯ ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปิดระบบ QAD Service เตรียมรับการประเมินคุุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 ข่าววันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
ระบบ QAD Service เสริมประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 ด้วยฟังก์ชั่นแสดงสถานะผลการดำเนินงาน รอบ 3 6 9 และ 12 เดือน • สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://www.qs.nu.ac.th/qad2/ ...
(ลงทะเบียนออนไลน์) การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา : สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน ข่าววันที่ 08 พฤศจิกายน 2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา : สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 (มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุม จะแจ้งให้ทราบต่อไป) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 296 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 | 
สงวนลิขสิทธิ์ © ตามกฎหมาย. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000.
โทรศัพท์ 0-5596-1444-6 โทรสาร 0-5596-1443, e-mail qad@nu.ac.th