แหล่งการเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล ส่งอีเมล์ติดต่อ
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 14 สถาบัน ข่าววันที่ 27 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 175 คน
รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณ ...
ม.นเรศวร ร่วมเสวนาเครือข่าย UKM ครั้งที่ 22 "แนวทางการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย" ข่าววันที่ 23 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 188 คน
รศ. ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ รศ. ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมบุคลากรชาว KM รวม 12 คน เข้าร่วมเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 "แนวทางการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทย...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ครั้งที่ 1 ข่าววันที่ 20 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 240 คน
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา มาบรรยายและทำความเข้าใจเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQA โดยมีหน่วยงานสายสนับสนุนเข้าร่วม เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ...
ม.นเรศวร รับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 ข่าววันที่ 10 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 263 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน 6 ท่าน เข้าประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. ณ ห้อง Main Conference อาคารเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม AUN-QA Training Course Accomplishing Programme Assessment ข่าววันที่ 14 สิงหาคม 2555
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม AUN-QA Training Course Accomplishing Programme Assessment ณ กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2555 ด่วนรับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น หมดเขตสมัครเข้าร่วม 20 ตุลาคม 2555 ...
กองประกันคุณภาพการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าววันที่ 07 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 224 คน
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และอาจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย อาจารย์กนกกุล มาเวียง รองคณบดีประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ...
กองประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก(สมศ.) ระดับคณบดีและรองคณบดี ข่าววันที่ 25 กรกฏาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 267 คน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก(สมศ.) โดยมีคณบดีและรองคณบดี เข้าร่วมประชุม เพื่อเร่งดำเนินการรายงานข้อมูลและตัวเลขยืนยันข้อมูลพื้นฐาน สมศ. ๑-๑๑ และ สมศ. ๑-๑๘ ...
กองประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายในและภายนอก ระดับรองอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2554 ข่าววันที่ 23 กรกฏาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 224 คน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายในและภายนอก ระดับรองอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมี นายปริญญา ปานทอง รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน , รศ. ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ...
กองประกันคุณภาพฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 8 ข่าววันที่ 19 กรกฏาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 233 คน
รองศาสตราจารย์ รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา มาบรรยายและทำความเข้าใจในโครงการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้วยการใช้ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) และระบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ครั้งที่ 8" ...
ม.นเรศวร เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (เกณฑ์ สมศ.) ระดับมหาวิทยาลัย ข่าววันที่ 16 กรกฏาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 382 คน
อ.จินตนา พนมชัยชยวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี(ด้านประกันคุณภาพ) เป็นประธานการประชุมและชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานภายนอกตามเกณฑ์ สมศ. เพื่่อเป็นการเตรียมความพร้อมในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับการประเมินภายนอก โดยใช้การรายงานผลอ้างอิงจากระบบ QAD Service และ CHEQA NU ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 267 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | 
สงวนลิขสิทธิ์ © ตามกฎหมาย. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000.
โทรศัพท์ 0-5596-1444-6 โทรสาร 0-5596-1443, e-mail qad@nu.ac.th