แหล่งการเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล ส่งอีเมล์ติดต่อ
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
(รายชื่อ) ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สกอ.(ม.นเรศวร 3-4 มีนาคม 2554) ข่าววันที่ 04 เมษายน 2555
รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยผ่านหลักสูตรการอบรม เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2554 ...
(รายชื่อ) ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สกอ. ข่าววันที่ 29 มีนาคม 2555
รายชื่อประธานคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา และรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา ...
ขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รายงานผลการประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน ผ่านระบบ QAD Service ข่าววันที่ 17 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 802 คน
กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร นำร่องทดลองการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ QAD Service มาใช้ในการรายงานการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ เชิงคุณภาพ (สกอ.+ สมศ.) รอบ 9 เดือน ...
(รายละเอียด) โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (รุ่นที่ 3) ข่าววันที่ 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 492 คน
เพิ่มเติมในส่วนกำหนดการวันที่ 25-27 มีนาคม 2555 , คู่มือการประกันคุณภาพ ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2554 และ คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2554 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนการอบรมจริง(ทั้งนี้เอกสารทั้งหมด มีแจกในงาน) ...
กองประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมการรายงานการประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน รายตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ (สกอ.+สมศ.) ครั้งที่ 1/2555 ข่าววันที่ 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 276 คน
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม การรายงานการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ (สกอ.+สมศ.) ครั้งที่ 1/2555 โดยมีตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ สกอ. องค์ประกอบที่ 1 , 7 , 8 และ สมศ. 16.1 , 16.2 , 17 , 18.1 ,18.2 ...
กองประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุม(พิเศษ) คณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เื่รื่อง 'โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx รอบสอง' ข่าววันที่ 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 261 คน
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม(พิเศษ) คณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา โดยการหารือการเข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx รอบสอง และชี้แจงแนวทางการประเมินในรอบปี 2554 ...
กองประกันคุณภาพการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ QAD Service ข่าววันที่ 14 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 244 คน
คุณชนะชัย ณ วิเชียร เจ้าหน้าที่กองประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน "ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ QAD Service" โดยแสดงการเชื่อมต่อระบบ QAD Service กับระบบการประเมินของคณะวิชา และระบบ CHEQA ...
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ 'KM การอบรมผู้ประเมินคุณภาพ 2553' ข่าววันที่ 08 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 294 คน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในนามสถาบันแม่ข่าย กลุ่มเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จัดโครงการ ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ประสบการณ์ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 ...
กองประกันคุณภาพการศึกษา จัดการอบรมการใช้งานระบบ QAD Service ข่าววันที่ 02 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 288 คน
อาจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้านประกันคุณภาพ) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการใช้งาน "ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ QAD Service" เพื่อให้เอื้อต่อการรับการประเมินทั้ง สกอ. และ สมศ....
กองประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ข่าววันที่ 01 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 301 คน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2 (1/2555) ซึ่งเป็นการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ประจำปีการศึกษา 2553 ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 234 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 | 
สงวนลิขสิทธิ์ © ตามกฎหมาย. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000.
โทรศัพท์ 0-5596-1444-6 โทรสาร 0-5596-1443, e-mail qad@nu.ac.th