แหล่งการเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล ส่งอีเมล์ติดต่อ
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (KM) ครั้งที่ 2 ข่าววันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวนผู้อ่าน 331 คน
รศ. ดร.เสมอ ถาน้อย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง KM "กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์" โดยการมุ่งเน้นการใช้งานประจำ นำมาจัดการกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน องค์ประกอบที่ 2 และ 4 ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับนโยบายในการปฏิบัติงานจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ข่าววันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวนผู้อ่าน 313 คน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ...
ม.นเรศวร ร่วมกับ สกอ. ผลิตผู้ประเมินคุณภาพการศึกษารุ่นใหม่ รุ่นที่ 3 ข่าววันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวนผู้อ่าน 293 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการ "อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (รุ่นที่ 3) สำหรับสมาชิกเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 17 สถาบัน ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ QAD Service เวอร์ชั่นที่ 2 ข่าววันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวนผู้อ่าน 384 คน
ซึ่งโครงการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้ใช้งานระบบฯ ระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาทำความเข้าใจฟังก์ชั่นที่ถูกเสริมเข้ามาในระบบเวอร์ชั่นที่ 2 และประสิทธิภาพของตัวระบบที่เพิ่มขึ้น ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ครั้งที่ 2) ข่าววันที่ 25 มกราคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 401 คน
เพื่อให้มหาวิทยาลัย/คณะวิชาตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณ ในตัวบ่งชี้ที่ ๓-๗ ตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ. เพื่อให้เกิดความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้มีความรู้และประสบการณ์การตรวจประเมิน ในการให้ข้อเสนอแนะ จำนวน 4 ท่าน ...
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการส่งเสริมความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2556 ข่าววันที่ 24 มกราคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 416 คน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในนามสถาบันแม่ข่าย กลุ่มเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง "จัดโครงการส่งเสริมความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2556" ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เตรียมความพร้อมการจัดอบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ QAD Service เวอร์ชั่นที่ 2 ข่าววันที่ 16 มกราคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 368 คน
คุณพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการอบรมเตรียมความพร้อมภายในกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการใช้งานระบบ QAD Service เวอร์ชั่นที่ 2 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคารมิ่งขวัญ ...
ม.นเรศวร ร่วมกับ สกอ. ผลิตผู้ประเมินคุณภาพการศึกษารุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ข่าววันที่ 13 มกราคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 321 คน
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการ "อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2556" สำหรับสมาชิกเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 17 สถาบัน ...
โครงการส่งเสริมความเข้ำใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้บริหาร ข่าววันที่ 23 มกราคม 2556
บรรยายเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสถาบันอุดมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ วิทยากร สกอ. วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรม ท็อปแลนด์ พลำซ่ำ จังหวัดพิษณุโลก...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประกวดโครงการฯ เพื่อตัดสินผลการดำเนินโครงการตามเกณฑ์ TQA ข่าววันที่ 10 มกราคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 364 คน
โครงการส่งเสริมความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx/TQA ให้กับคณะ/หน่วยงาน โดยมี รศ. ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อตัดสินผลการดำเนินโครงการตามเกณฑ์ TQA โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 7 หน่วยงาน ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 310 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 | 
สงวนลิขสิทธิ์ © ตามกฎหมาย. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000.
โทรศัพท์ 0-5596-1444-6 โทรสาร 0-5596-1443, e-mail qad@nu.ac.th