แหล่งการเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล ส่งอีเมล์ติดต่อ
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามแนวทาง AUN-QA ข่าววันที่ 19 กันยายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 433 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA โดยมี รศ. ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ข่าววันที่ 14 กันยายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 313 คน
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ที่มาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านหลักสูตร สำนักหอสมุด ด้านการวิจัย ด้านประกันคุณภาพ และด้านการคลังและงบประมาณ ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ข่าววันที่ 13 กันยายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 244 คน
ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา จัดขึ้นโดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเต ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอระบบ Automated QA ของ สมศ. ข่าววันที่ 12 กันยายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 370 คน
คุณพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมบุคลากร ร่วมประชุมการนำเสนอการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (Automated Quality Assurance) ของ สมศ. ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคลังสมองเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพิจารณารางวัลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ข่าววันที่ 11 กันยายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 254 คน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี และคณะกรรมการคลังสมองเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 3 ท่าน ร่วมพิจารณาการมอบโล่รางวัล แก่หน่วยงาน ผู้บริหาร และบุคลากร ที่มีความโดดเด่นและเป็นส่วนขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมวางแผนและจัดทำปฏิทินการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 ข่าววันที่ 05 กันยายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 215 คน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมประชุมเพื่อมอบหมายงานและจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2555 ของกองพัฒนาคุณภาพฯ เพื่อให้บุคลากรเตรียมพร้อมสำหรับรอบการประเมินคุณภาพ 2555 และการประเมิน สมศ. ...
(รายละเอียด) โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 ปีการศึกษา 2555 ข่าววันที่ 00 543 จำนวนผู้อ่าน 1323 คน
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 3 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) รุ่นที่ 1 (28-30 ต.ค. 55) , รุ่นที่ 2 (13-15 ม.ค. 56) , รุ่นที่ 3 (17-19 ก.พ. 56) โดยแต่ละรุ่นรับผู้เข้าอบรมจำนวน 40 ท่าน ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมทบทวนหลังเข้าร่วมเสวนาเครือข่าย UKM 22 ข่าววันที่ 31 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 207 คน
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมทบทวน AAR (After Action Review) หลังเข้าร่วมเสวนาเครือข่าย UKM ครั้งที่ 22 "แนวทางการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย" จ.นครศรีธรรมราช...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 9 ข่าววันที่ 29 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 245 คน
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx) ครั้งที่ 9 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ รศ. รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม และ รศ. ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา มาบรรยายและทำความเข้าใจในเกณฑ์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ "หมวดที่ 1 การนำองค์กร ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 14 สถาบัน ข่าววันที่ 27 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 198 คน
รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณ ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 276 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 | 
สงวนลิขสิทธิ์ © ตามกฎหมาย. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000.
โทรศัพท์ 0-5596-1444-6 โทรสาร 0-5596-1443, e-mail qad@nu.ac.th