แหล่งการเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล ส่งอีเมล์ติดต่อ
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้วยการใช้ EdPEX-TQA ข่าววันที่ 18 มิถุนายน 2555
"เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ" และ "ระบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ" วันพุทธที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ ห้องสุพรรณกัลยา 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ...
เอกสารหลักฐานประกอบ องค์ประกอบที่ 97 สมศ. ข่าววันที่ 18 มิถุนายน 2555
ตัวบ่งชี้ที่: สมศ ๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ , ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน , ๑๘.๑ ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ , ๑๘.๒ ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ...
ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 ข่าววันที่ 05 มิถุนายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 362 คน
รศ. ดร. อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกองและ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และตัวแทนของหน่วยงานสายสนับสนุน เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการประกันคุณภาพกับการทำงานและเกณฑ์คุณภาพ EdPEx/TQA ...
(แบบฟอร์ม) การรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ข่าววันที่ 01 มิถุนายน 2555
การรายงานผลการดำเนินงานฯ องค์ประกอบที่ 1-9 พร้อมข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน กลไกขับเคลื่อนสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไข และผลการดำเนินงาน พร้อมผู้รับผิดชอบรายตัวบ่งชี้ ...
(แบบฟอร์ม) หนังสือรับรองประสบการณ์การตรวจประเมินของกรรมการสมทบ ข่าววันที่ 01 มิถุนายน 2555
เพื่อนำไปใช้รับรองประสบการณ์การตรวจประเมิน(สำหรับกรรมการสมทบ) และต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. โดยใช้หลักฐานเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. คำสังการแต่งตั้งจากสถาบัน 2. หนังสือการรับรองประสบการณ์จากประธานฯ ...
กองประกันคุณภาพฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 ข่าววันที่ 01 มิถุนายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 237 คน
รองศาสตราจารย์ รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา มาบรรยายและทำความเข้าใจในโครงการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้วยการใช้ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) และระบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ครั้งที่ 6 ...
กองประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 11 ข่าววันที่ 30 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 261 คน
โดยมีประเด็นการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน ผ่านระบบ QAD Service เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ...
ม.นเรศวร ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการ ๑ ช่วย ๙ (ระยะที่ ๓) ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 'การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี' ประจำปี ๒๕๕๕ ข่าววันที่ 24 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 311 คน
รศ. ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการ 1 ช่วย 9 (ระยะที่ 3) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมกว่า 80 สถาบัน ...
กองประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรม 5 ส เสริมความสามัคคีในองค์กร ข่าววันที่ 20 เมษายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 344 คน
กองประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อสร้างเสริมสุขลักษณะที่ดีและสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานที่ทำงาน อีกทั้งยังช่วยให้บุคลากรในสำนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน ...
กองประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการจัดทำแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง จากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ข่าววันที่ 14 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 256 คน
อ.จินตนา พนมชัยชยวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี(ด้านประกันคุณภาพ) พร้อมบุคลากรกองประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการจัดทำแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง จากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการในด้านการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 249 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 | 
สงวนลิขสิทธิ์ © ตามกฎหมาย. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000.
โทรศัพท์ 0-5596-1444-6 โทรสาร 0-5596-1443, e-mail qad@nu.ac.th