แหล่งการเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล ส่งอีเมล์ติดต่อ
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ QAD Service เวอร์ชั่นที่ 2 ข่าววันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวนผู้อ่าน 343 คน
ซึ่งโครงการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้ใช้งานระบบฯ ระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาทำความเข้าใจฟังก์ชั่นที่ถูกเสริมเข้ามาในระบบเวอร์ชั่นที่ 2 และประสิทธิภาพของตัวระบบที่เพิ่มขึ้น ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ครั้งที่ 2) ข่าววันที่ 25 มกราคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 361 คน
เพื่อให้มหาวิทยาลัย/คณะวิชาตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณ ในตัวบ่งชี้ที่ ๓-๗ ตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ. เพื่อให้เกิดความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้มีความรู้และประสบการณ์การตรวจประเมิน ในการให้ข้อเสนอแนะ จำนวน 4 ท่าน ...
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการส่งเสริมความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2556 ข่าววันที่ 24 มกราคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 369 คน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในนามสถาบันแม่ข่าย กลุ่มเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง "จัดโครงการส่งเสริมความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2556" ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เตรียมความพร้อมการจัดอบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ QAD Service เวอร์ชั่นที่ 2 ข่าววันที่ 16 มกราคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 340 คน
คุณพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการอบรมเตรียมความพร้อมภายในกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการใช้งานระบบ QAD Service เวอร์ชั่นที่ 2 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคารมิ่งขวัญ ...
ม.นเรศวร ร่วมกับ สกอ. ผลิตผู้ประเมินคุณภาพการศึกษารุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ข่าววันที่ 13 มกราคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 287 คน
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการ "อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2556" สำหรับสมาชิกเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 17 สถาบัน ...
โครงการส่งเสริมความเข้ำใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้บริหาร ข่าววันที่ 23 มกราคม 2556
บรรยายเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสถาบันอุดมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ วิทยากร สกอ. วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรม ท็อปแลนด์ พลำซ่ำ จังหวัดพิษณุโลก...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประกวดโครงการฯ เพื่อตัดสินผลการดำเนินโครงการตามเกณฑ์ TQA ข่าววันที่ 10 มกราคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 311 คน
โครงการส่งเสริมความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx/TQA ให้กับคณะ/หน่วยงาน โดยมี รศ. ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อตัดสินผลการดำเนินโครงการตามเกณฑ์ TQA โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 7 หน่วยงาน ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินฯ ตามเกณฑ์ EdPEx : กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ข่าววันที่ 07 มกราคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 608 คน
ในระหว่างวันที่ 7–9 มกราคม 2556 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาบรรยายให้ความรู้และทำความเข้าใจเกณฑ์ ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 ข่าววันที่ 03 มกราคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 241 คน
รศ. ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคุณพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการประชุมเพื่อหาแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล สมศ. ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2555 ข่าววันที่ 27 ธันวาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 263 คน
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยมี รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากร เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 307 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 | 
สงวนลิขสิทธิ์ © ตามกฎหมาย. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000.
โทรศัพท์ 0-5596-1444-6 โทรสาร 0-5596-1443, e-mail qad@nu.ac.th