แหล่งการเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล ส่งอีเมล์ติดต่อ
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
(รายละเอียด) โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 ปีการศึกษา 2555 ข่าววันที่ 00 543 จำนวนผู้อ่าน 1305 คน
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 3 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) รุ่นที่ 1 (28-30 ต.ค. 55) , รุ่นที่ 2 (13-15 ม.ค. 56) , รุ่นที่ 3 (17-19 ก.พ. 56) โดยแต่ละรุ่นรับผู้เข้าอบรมจำนวน 40 ท่าน ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมทบทวนหลังเข้าร่วมเสวนาเครือข่าย UKM 22 ข่าววันที่ 31 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 195 คน
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมทบทวน AAR (After Action Review) หลังเข้าร่วมเสวนาเครือข่าย UKM ครั้งที่ 22 "แนวทางการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย" จ.นครศรีธรรมราช...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 9 ข่าววันที่ 29 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 231 คน
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx) ครั้งที่ 9 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ รศ. รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม และ รศ. ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา มาบรรยายและทำความเข้าใจในเกณฑ์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ "หมวดที่ 1 การนำองค์กร ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 14 สถาบัน ข่าววันที่ 27 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 185 คน
รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณ ...
ม.นเรศวร ร่วมเสวนาเครือข่าย UKM ครั้งที่ 22 "แนวทางการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย" ข่าววันที่ 23 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 197 คน
รศ. ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ รศ. ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมบุคลากรชาว KM รวม 12 คน เข้าร่วมเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 "แนวทางการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทย...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ครั้งที่ 1 ข่าววันที่ 20 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 251 คน
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา มาบรรยายและทำความเข้าใจเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQA โดยมีหน่วยงานสายสนับสนุนเข้าร่วม เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ...
ม.นเรศวร รับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 ข่าววันที่ 10 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 275 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน 6 ท่าน เข้าประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. ณ ห้อง Main Conference อาคารเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม AUN-QA Training Course Accomplishing Programme Assessment ข่าววันที่ 14 สิงหาคม 2555
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม AUN-QA Training Course Accomplishing Programme Assessment ณ กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2555 ด่วนรับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น หมดเขตสมัครเข้าร่วม 20 ตุลาคม 2555 ...
กองประกันคุณภาพการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าววันที่ 07 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 235 คน
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และอาจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย อาจารย์กนกกุล มาเวียง รองคณบดีประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ...
กองประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก(สมศ.) ระดับคณบดีและรองคณบดี ข่าววันที่ 25 กรกฏาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 277 คน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก(สมศ.) โดยมีคณบดีและรองคณบดี เข้าร่วมประชุม เพื่อเร่งดำเนินการรายงานข้อมูลและตัวเลขยืนยันข้อมูลพื้นฐาน สมศ. ๑-๑๑ และ สมศ. ๑-๑๘ ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 270 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | 
สงวนลิขสิทธิ์ © ตามกฎหมาย. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000.
โทรศัพท์ 0-5596-1444-6 โทรสาร 0-5596-1443, e-mail qad@nu.ac.th