แหล่งการเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล ส่งอีเมล์ติดต่อ
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ระบบ QAD Service
คู่มือ การใช้ระบบ QAD Service
คู่มือ QAD Service เวอร์ชั่น 2
ขั้นตอนการเชื่อมต่อระบบ
XCHEQA Template
url สำหรับการทดสอบ Link
ระบบ CHEQA NU Online
คู่มือ การใช้ระบบ CHE QA Online
คู่มือ การประเมินภายใน สกอ.
คู่มือ การประเมินภายนอก สมศ.
รายชื่อ ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินฯ
Upload เอกสาร
URL Link ของเอกสาร
คู่มือ การใช้พื้นที่จัดเก็บเอกสาร
จดหมายข่าว ออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรม EQDD
ปฏิทินการดำเนินงานด้าน QA
คู่มือ AUN-QA

   สำหรับค้นหา :

  • News
  • Platform
  • TQA-EdPEx
  • เอกสาร สกอ.
  • เอกสาร สมศ.
  • เอกสาร ก.พ.ร.
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 'ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร' ปีการศึกษา 2557 - 07 พฤษภาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 381 คน
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมพื่อประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายหน้าที่ของบุคลากร ณ ห้องประชุมกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร" ปีการศึกษา 2557 ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย UKM ครั้งที่ 28 - 07 พฤษภาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 353 คน
คุณพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่จะเข้าร่วม "เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย UKM ครั้งที่ 28" ได้แก่ กองกิจการนิสิต กองกลาง กองคลัง...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมสัมมนาการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 - 28 เมษายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 376 คน
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมสัมมนาการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) ปีการศึกษา 2557 โดยมี รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดโครงการ ...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำกอง ครั้งที่ 3/2558 - 23 เมษายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 352 คน
ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประจำกอง ครั้งที่ 3/2558 พร้อมด้วย ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ภายในกอง...
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงาน” สำหรับผู้บริหารระดับกอง ครั้งที่ 2 ข่าววันที่ 21 เมษายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 367 คน
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมชี้แจงวิธีการประเมินภาระงานแบบใหม่แก่บุคลากรภายในกอง ข่าววันที่ 16 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 338 คน
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการ ASEAN University President Talk ข่าววันที่ 07 เมษายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 388 คน
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน สำหรับหน่วยงานสนับสนุนระดับกอง ประจำปีงบประมาณ 2558 ข่าววันที่ 01 เมษายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 412 คน
จำนวนเข่าวทั้งหมด : 310 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
(เอกสาร Platform ไฟล์ Excel) ระดับคณะวิชา - เอกสารจากการประชุมคณะกรรมการ QA ครั้งที่ 10 - 23 กุมภาพันธ์ 2555
(ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ - ระดับคณะวิชา - 19 กุมภาพันธ์ 2555
(ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต - ระดับคณะวิชา - 19 กุมภาพันธ์ 2555
(ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ - 19 ธันวาคม 2554
(ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต - 19 ธันวาคม 2554
(ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 19 ธันวาคม 2554
(ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (เกณฑ์ สกอ.) - 19 ธันวาคม 2554
(ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม - 19 ธันวาคม 2554
(ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม - 19 ธันวาคม 2554
(ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ - 19 ธันวาคม 2554
(ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ - 19 ธันวาคม 2554
(ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพและการพัฒนาองค์กร (เกณฑ์ สมศ.) - 19 ธันวาคม 2554
(Platform) เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 9 (1/2555) วาระที่ 4.1 - 19 ธันวาคม 2554
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 13 ฉบับ อ่านเพิ่มเติม
(เอกสารประกอบ Workshop) โครงการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ EdPEx วันที่ 7 มกราคม 2556 - 07 มกราคม 2556
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - 05 เมษายน 2555
(15 คำถาม) ด้าน "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx" - 19 กุมภาพันธ์ 2555
สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดโปรแกรมฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2555 - 20 ธันวาคม 2554
(เอกสารประกอบ Workshop) โครงการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ครั้งที่ 2 - 29 พฤศจิกายน 2554
(คู่มือ) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ พ.ศ. 2552-2553 - 22 พฤศจิกายน 2554
(แบบฟอร์ม) แผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ของคณะวิชา - 12 ตุลาคม 2554
(เอกสารประกอบ Workshop) โครงการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ครั้งที่ 1 - 12 ตุลาคม 2554
EdPEx Data Collection Workbook (สำหรับหน่วยงาน) - 12 ตุลาคม 2554
EdPEx Data Collection Workbook (สำหรับคณะวิชา) - 12 ตุลาคม 2554
(EdPEx) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ พ.ศ. 2552-2553 - 07 ตุลาคม 2554
(EdPEx) TQA Criteria for Performance Excellence 2009-2010 (English) - 07 ตุลาคม 2554
(EdPEx) TQA Criteria for Performance Excellence 2553-2554 (ภาษาไทย) - 07 ตุลาคม 2554
(EdPEx) รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ (Thailand Quality Award) - 07 ตุลาคม 2554
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 ฉบับ อ่านเพิ่มเติม
(คู่มือ) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (กุมภาพันธ์ 2554) - 15 กุมภาพันธ์ 2555
(คู่มือ) การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553-2555 - 22 พฤศจิกายน 2554
ผลการประเมินตรวจสอบ (CAR) การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2553 - 22 พฤศจิกายน 2554
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 ฉบับ อ่านเพิ่มเติม
เอกสารเผยแพร่ สกอ.
(บันทึข้ความ) ขอความอนุเคราะห์ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับคณะวิชา/วิทยาลัย - 30 เมษายน 2556
(เอกสารประกอบการบรรยาย) โครงการส่งเสริมความเข้ำใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้บริหาร วันที่ 24 มกราคม 2556 - 24 มกราคม 2556
(เอกสารประกอบการบรรยาย) การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานอาเซียน ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2555 - 04 มกราคม 2556
(สรุปประเด็น) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CHE วันที่ 5 มี.ค. 2555 โดย อ.จินตนา พนมชัยชยวัฒน์ - 16 มีนาคม 2555
(มติการรับรอง) เรื่อง ประเภทกลุ่ม ง , อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม - 09 มีนาคม 2555
(เอกสารประกอบ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CHE วันที่ 5-6 มี.ค. 2555 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ - 08 มีนาคม 2555
(ร่าง) รายงานข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2554 - 08 มีนาคม 2555
รายงานข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่ผ่านการประเมิน ปี 2553 - 05 มกราคม 2555
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 27 ฉบับ อ่านเพิ่มเติม
(สรุปประเด็นคำถาม-คำตอบ) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ.2554-2558 - 24 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555
(แก้ไขคู่มือ) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554
(สรุปประเด็นคำถาม-คำตอบ) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ.2554-2558 - 30 มีนาคม 2554
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4  ฉบับ อ่านเพิ่มเติม
เอกสารเผยแพร่ สมศ.
(เอกสารการบรรยาย) ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัยนเรศวร - 18 เมษายน 2556
รายงานข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่ผ่านการประเมิน ปี 2553 - 05 มกราคม 2555
(แบบสอบถาม) ภาวะการหางานทำของบัณฑิต - 16 ธันวาคม 2554
(รายชื่อ) ผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่กรอกระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 - 16 ธันวาคม 2554
(รายชื่อ) การกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา ปี 2552 - 16 ธันวาคม 2554
(แบบสำรวจ) ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอกของมหาวิทยาลัยนเรศวร - 16 ธันวาคม 2554
(ประกาศ) เรื่อง ปรับเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา - 25 พฤศจิกายน 2554
(ตาราง) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์บัณฑิตกับแบบสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ / ผู้ใช้งานบัณฑิตกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ - 24 พฤศจิกายน 2554
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 20 ฉบับ อ่านเพิ่มเติม
(คู่มือ) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปี 2556 - 02 เมษายน 2556
(ตารางเชื่อมโยง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร - 11 กุมภาพันธ์ 2556
(กรอบการประเมิน) ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราขการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 - 10 กันยายน 2555
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5  ฉบับ อ่านเพิ่มเติม
เอกสารเผยแพร่ ก.พ.ร.
(คำอธิบายรายละเอียด) ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 12 กุมภาพันธ์ 2556
(รายงานสำรวจ) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 - 12 กุมภาพันธ์ 2556
(การลงนาม) คำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 - 11 กุมภาพันธ์ 2556
(ผลคะแนน) การประเมินผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 (สิงหาคม 2555) - 10 กันยายน 2555
(ผลคะแนน) การประเมินผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2554) - 10 กันยายน 2555
(รายละเอียด) ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 - 16 มีนาคม 2555
(กรอบการประเมิน) ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 03 พฤศจิกายน 2554
(ร่าง) ตารางผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2554 - 29 กันยายน 2554
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 22 ฉบับ อ่านเพิ่มเติม

EQDD ศึกษาดูงาน Kyung Hee University ด้านประกันคุณภาพ และการเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าแห่งเอเชีย
จำนวนทั้งหมด : 21 อัลบั้ม อ่านเพิ่มเติม


Online จำนวน : 1 คน

หน้านี้มีทั้งหมด : ลิงค์
You're visitor number
สงวนลิขสิทธิ์ © ตามกฎหมาย. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000.
โทรศัพท์ 0-5596-1444-6 โทรสาร 0-5596-1443, e-mail qad@nu.ac.th